Login or sign up Lost password?
Login or sign up
(1999): Ore Geology Reviews 15(1), 15-29Yiyun Wang, Juxing Tang, Wenbao Zheng, Bin Lin, Qiufeng Leng, Wei Chen, Shuai Ding, Junlong Song, and Yunfeng Xu (2012): Acta Geoscientica Sinica 33(4), 681-692; Wei Liang, Yuanchuan Zheng, Zhusen Yang, Zhenqing Li, Yingchao Liu, Yunfei Liu, Qiuyun Li, Qingzhong Sun, Qiang Fu, and Zengqian Hou (2014): Acta Petrologica et Mineralogica 33(1), 64-78Jiuling Zhang (1982): Geology and Prospecting 18(2), 26-40; Zhian Qin (1999): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 14(4), 69-75; Zuoheng Zhang, Wei Hong, Zongsheng Jiang, Shigang Duan, Zhihua Wang, Fengming Li, Fupin Shi, Jun Zhao, and Renqiao Zheng (2012): Mineral Deposits 31(5), 941-964Jiuling Zhang (1982): Geology and Prospecting 18(2), 26-40; Rongcai Zheng and Jinquan Zhang (1991): Journal of Chengdu College of Geology 18(4), 65-75; Hongjun Liu and Youzhi Xue (1999): Ore Geology Reviews 15, 165-176; Yunfeng Tang and Haisheng Yi (2011): Geology in China 38(2), 451-461Zhenkuan Luo, Guiming Hu, and Kang Guan (1985): Mineral Deposits 4(4), 47-55; Zhenkuan Luo, Kang Guan, Manzhi Wang, and Chuantai Wang (1999): Guizhou Geology 5(3), 69-74; Handong Qian, Wu Chen, Jin Huang, and Jiadong Xie (2000): Geological Journal of China Universities 6(2), 220-224; Taihe Zhou, Goldfarb, R. Journal of the Czech Geological Society 2006, 51; Beran, P. (2006): The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov: Mining history, geological and mineralogical characteristics.